brekap

60 tekstów – auto­rem jest bre­kap.

Cza­sami niena­widzę siebie za to ja­ki jes­tem. Ale częściej niena­widzę ludzi, którzy nie ak­ceptują to jaką jes­tem osobą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 września 2015, 21:36

Pros­te­go człowieka cieszą zwykłe rzeczy.
Człowieka z wyższych sfer zwykłe rzeczy dziwią.
Bied­ne­go człowieka nic już nie cie­szy i nic już nie dziwi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lutego 2015, 20:10

Od­bierz mi wszys­tko, lecz nie od­bieraj mi wiary.
Bo wiara poz­wo­li odzys­kać wszys­tko co mi odebrano. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 stycznia 2015, 17:36

Nie zbieram gru­zu po spa­lonych mos­tach. *Pog­rze­bane wspomnienia" 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 9 lipca 2014, 23:33

Independent

Chwyć za rękę i chodź ze mną.
Pójdź ze mną, w przyszłość niez­naną.
Iść wspólnie ku słońcu, przy krawędzi.
Wiem, ze­gar­mis­trz nas nie oszczędzi...
Pójdźmy po omac­ku drogą cier­ni.
Na ludzką po­gardę bądźmy niemiłosier­ni.
Ser­ca bi­cie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 marca 2014, 18:46

Płacz - swois­ty wy­raz uczuć często zastępujący słowa, których nie umiemy, lub nie chce­my wy­powiadać. "In­dy­widual­ny po­tok słów". 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 stycznia 2014, 12:13

Rzekł na­gi Król: i cho­ciaż miałbyś ty­siąc kul, to jedną zos­taw dla siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 września 2013, 22:35

Jam jest.

Jam jest Pan.
Jam jest Diabeł.
Jam jest Bóg.
Jam so­bie świat wyt­worze sam.
Jam trochę piekła w nim doznam.
Jam trochę ra­ju więcej w nim dam.
I cho­ciaż jam jest sam, Pan, Bóg so­bie Diabeł.
To i jam, jest jak Ty!
Ze swoim światem, z którym przyj­dzie mnie się pożeg­nać z uśmie­chem lub z płaczem. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2013, 23:53

Real li­fe... wie­działeś, że by­cie dob­rym oz­nacza jed­nocześnie by­cie złym? Pog­rze­bany altruizm. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 maja 2013, 14:51

„Zanim pójdę...”

Sta­rałem się żyć w sa­mot­ności – przegrałem.
Przep­raszam, bo te­raz tyl­ko w waszej pa­mięci zostałem.
Żyjąc niefi­zycznie, w wspom­nieniach ulot­nych.
Te­raz płacze­cie, os­karżacie, żałuje­cie, ale i tak cza­su już nie cofniecie!
Wal­czyłem, kochałem, lecz was wszys­tkich per­fek­cyj­ne okłamałem.
Bo po cichut­ku „Pa­ni Śmier­ci” rękę swą po­dałem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 kwietnia 2013, 11:23

brekap

brekap

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 września 2015, 23:33Irracja sko­men­to­wał tek­st Czasami niena­widzę siebie za [...]

29 września 2015, 21:38nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Czasami niena­widzę siebie za [...]

29 września 2015, 21:36brekap do­dał no­wy tek­st Czasami niena­widzę siebie za [...]

16 lutego 2015, 20:19nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Prostego człowieka cieszą zwykłe [...]

16 lutego 2015, 20:10brekap do­dał no­wy tek­st Prostego człowieka cieszą zwykłe [...]

17 stycznia 2015, 17:36brekap do­dał no­wy tek­st Odbierz mi wszys­tko, lecz [...]

9 lipca 2014, 23:33brekap do­dał no­wy tek­st Nie zbieram gru­zu po [...]